Strona główna BIP
niedziela, 20 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Faustyna, Renata

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Dzienny Dom SENIOR+

Strona główna » Dzienny Dom SENIOR+

wielkość tekstu:A | A | A

Kierownik:

Małgorzata Jurczak
tel.: (32) 67-33-526
email: m.jurczak@ogrodzieniec.pl

Godziny otwarcia Dziennego Domu Senior + w Ogrodzieńcu

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

zapraszamy na stronę: www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-w-Ogrodzieńcu-107722177376795/

Informacje podstawowe:
 

Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69. Jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019).
Dom przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami gminy Ogrodzieniec,

- są nieaktywni zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),

- są osobami zdolnymi do samoobsługi,

- są osobami z pełną zdolnością do czynności prawnych lub posiadają opiekuna prawnego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, samotnie zamieszkujących w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia informacji o stanie zdrowia i opinii lekarskiej o braku zdrowotnych przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu.

 

Zapewniamy:

- pobyt w dni robocze od 8:00 do 16:00,

- wyżywienie: obiad,

- usługi higieniczne,

- organizację czasu wolnego (zajęcia terapeutyczne),

- udział w zajęciach usprawniających ruchowo ( zajęcia rehabilitacyjne),

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych,.

Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu dysponuje 15 miejscami.


Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora OPS Ogrodzieniec. Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w DDS+ prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Kwestionariusz zgłoszeniowy o objęcie działaniami realizowanymi przez Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42. Można także zgłosić chęć uczestnictwa telefonicznie (32 6733526). Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+ przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania zainteresowanego, w którym pracownik socjalny ustala jego sytuację życiową: dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną. Konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dochody wnioskodawcy.


Zasady odpłatności:

Pobyt jest odpłatny. Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała Nr XIX/176/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Ogrodzieńcu

 

Główny cel:


Głównym celem funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ogrodzieńcu jest stworzenie
bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób w wieku powyżej 60 roku życia,zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec, które są nieaktywne zawodowo, samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego.


Celami szczegółowymi są:
 

1) aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych,
2) utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej;
3) przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych - integracja międzypokoleniowa, zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej, artystycznej i krajoznawczej;
4) stworzenie możliwości uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych;
5) zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej każdego uczestnika poprzez terapię zajęciową;
6) zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie szerokiej możliwości jej realizowania poprzez zajęcia rehabilitacyjne,zajęcia sportowo- rekreacyjne;
7) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej;
8) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji uczestników przy wykorzystaniu ich wiedzy i umiejętności.

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 74
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu