Strona główna BIP
wtorek, 24 listopada 2020 r.
imieniny obchodzą: Emma, Roman

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Kto może otrzymać świadczenia

Strona główna » Fundusz alimentacyjny » Kto może otrzymać świadczenia

wielkość tekstu:A | A | A

Jak ubiegać się o swiadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

Godziny przyjęć wniosków 

Poniedziałek: od 08.00 do 16.00
Wtorek-piątek: od 7.30 do 15.30

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 
Fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłacaną przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

--osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
--bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w Szczególności z powodu:

--braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
--braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 
Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł, dla wniosków składanych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.
Od nowego okresu zasiłkowego 2020/2021 został prowadzony mechanizm "złotówka za złotówkę".
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Okres świadczeniowy trwa od 01 pażdziernika do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.
 
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 74
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu