Strona główna BIP
środa, 21 lutego 2018 r.
imieniny obchodzą: Roberta, Eleonory

Pracownicy Socjalni

Strona główna » Organizacja » Pracownicy Socjalni

wielkość tekstu:A | A | A

Pracownicy Socjalni obejmują swą działalnością określoną społeczność lokalną. Prowadzą oni działalność w zakresie pracy socjalnej i poradnictwa  współpracując z innymi jednostkami (m.in. PCPR, PUP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny, szkoły, policja, świetlice środowiskowe).

Do zadań Pracowników Socjalnych należy:
•    prowadzenie spraw w zakresie świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Instrukcją tworzenia i obiegu dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym.
•    przyjmowanie wniosków o pomoc,
•    przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji wynikającej z wywiadu i wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczeń oraz koniecznej do ustalenia właściwej formy pracy socjalnej,
•    sporządzanie wywiadów na potrzeby stanowiska ds. świadczeń rodzinnych,
•    przyznawanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
•    prowadzenie kartoteki podopiecznych - gromadzenie wywiadów środowiskowych wraz z wynikającymi z nich decyzjami administracyjnymi dotyczącymi świadczeń pomocy społecznej oraz dostarczanie decyzji,
•    rozpatrywanie odwołań od decyzji w zakresie przyznawanych świadczeń,
•    zapewnienie ciągłości świadczeń dla osób i rodzin wymagających ochrony w szczególności dzieci i osób niepełnosprawnych,
•    prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz stałe poszukiwanie nowych form pracy socjalnej, w tym m. in.:
- pomoc w uporządkowaniu problemów rodziny i zaplanowanie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
- motywowanie klientów do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów,
- udzielanie wsparcia,
- kierowanie do  placówek, organizacji, instytucjami zajmujących się specjalistyczną pomocą,
- pomoc w wykorzystaniu możliwości, uprawnień klientów,
- działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych podopiecznych,
- towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych,
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających,
- zawieranie kontraktów z klientami oraz ocena ich realizacji,
•    współtworzenie i realizacja polityki świadczeń dostosowanej do potrzeb podopiecznych i możliwości finansowych OPS.
•    ustalanie i realizacja polityki pomocy społecznej prowadzonej przez Ośrodek.,
- rozeznanie potrzeb środowiska, jego zasobów i deficytów,
- sporządzanie analiz, opinii na podstawie tego rozeznania,
- formułowanie i wnioskowanie  rozwiązań zaistniałych problemów,
•    ścisła współpraca i podejmowanie wspólnych działań z ośrodkami wsparcia  na rzecz wszystkich grup podopiecznych, w szczególności w zakresie grupowych form pracy socjalnej.
•    przeprowadzanie wywiadów, opinii na zlecenie innych organów upoważnionych do występowania o ich sporządzenie.
•    przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu działalności OPS
•    wydawanie decyzji w systemie POMOST  STD
•    tworzenie list wypłat zasiłków i sprawozdań.

 

Pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu są:

1. Alicja Cupiał - rejon pracy socjalnej: Ogrodzieniec, Podzamcze, Fugasówka,

2. Elżbieta Koniec - rejon pracy socjalnej: Ogrodzieniec, Ryczów Kolonia, Ryczów, Żelazko, Śrubarnia, Markowizna,

3. Ewelina Kocot - rejon pracy socjalnej: Kiełkowice, Giebło, Giebło Kolonia, Gulzów, Mokrus.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu