Strona główna BIP
wtorek, 19 stycznia 2021 r.
imieniny obchodzą: Henryka, Marty

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Stypendium szkolne

Strona główna » Stypendium szkolne i zasiłek szkolny » Stypendium szkolne

wielkość tekstu:A | A | A

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców, opiekunów prawnych niepełnletniego ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może otrzymać uczen znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł . Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolneprzyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania imiennych faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Termin składania wniosków:

od 1 września do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w terminie kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą trudną sytuację materialną rodziny ucznia, której łączny dochód netto nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Pouczenie:

1. Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 74
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu