Strona główna BIP
środa, 21 lutego 2018 r.
imieniny obchodzą: Roberta, Eleonory

Zespół interdyscyplinarny

Strona główna » Zespół interdyscyplinarny

wielkość tekstu:A | A | A

1. Podstawa prawna

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest:
1) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
3) uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
4) uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17.02.2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020,
5) zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 29 marca 2017r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
2. Cele działania Zespołu
1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
2. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.
 
3. Zadania Zespołu
1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ogrodzieniec.
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
 
4. Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
1.Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
2.Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
3.Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
4.Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
5.Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.
 
5 Zespół współpracuje z:
1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
2) Komisariatem Policji w Ogrodzieńcu,
3) Szkołą Podstawową w Ryczowie ,
4) Szkołą Podstawową w Gieble
5) Gimnazjum w Ogrodzieńcu,
6) Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu,
7) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ogrodzieńcu,
8) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych przy SR w Zawierciu,
9) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach karnych przy SR w Zawierciu
10) SPZOZ w Ogrodzieńcu – lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi,
11) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu